BRC-CD-685 – RABIR GANE KOBIR TANE

BRC-CD-685 – RABIR GANE KOBIR TANE

BRC-CD-685 - RABIR GANE KOBIR TANE

RABIR GANE KOBIR TANE

SONG – MANOMAY BHATTACHARYA & SRIJATO

 1. MONE ROBE KI NA ROBE AMARE
 2. OGO BHALO KORE BOLE JAO
 3. ANEK KOTHA JAO JE BOLE
 4. EMON DINE TARE BOLA JAY
 5. HRIDOYE MONDRILO DOMRU GURUGURU
 6. HEY MOR DEBOTA
 7. KE GO ANTAROTARO SE
 8. EKDIN TORI KHANA
 9. NOYON MELE DEKHI AMAY
 10. AMAR SOKOL KATA
 11. PHOOL BOLE DHONYO AMI
 12. AMI EKHON SOMOY KORECHHI
 13. DAKO MORE AJI
 14. AJIKE TUMI GHUMAO
 15. ADHEK GHUME NOYON CHUME
 16. MAHABISWE MAHAKASHE
 17. HRIDOY PANE HRIDOY TANE
 18. JODI JANTEM AMAR KISER BYETHA

PRODUCER – GOPA ROY


Price: INR 150.00