BRC-CD-399 ESECHHO PREM

BRC-CD-399        ESECHHO PREM

ESECHHO PREM

GAUTAM CHOUDHURI & JONAKI CHOUDHURI

 

 

1. KOBE AMI BAHIR HOLEM

2. GAANER BHITOR DIYE

3. POTH DIYE KE JAY GO CHOLE

4. AMAR DOSOR JE JON

5. BIROSHO DIN BIRALO KAJ

6. DEKECHHEN PRIYOTOMO

7.GAANER SURER ASONKHANI

8. AJ SRABONER PURNIMATE

9. BOSANTE TAR GAAN LIKHE JAY

10. AMAR NISITHORATER BADALODHARA

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00