BRC-CD-336 RABINDRANATH THAKURER SAHAJ PATH

BRC-CD-336            RABINDRANATH THAKURER SAHAJ PATH

RABINDRANATH THAKURER SAHAJ PATH

ANINDITA BASU

 

1. CHHOTO KHOKA BOLE A AA

2. NAM TAR MOTIBIL

3. KALO RATI GALO GUCHHE

4. ALO HOY GELO BHOY

5. BINIPISI BAMI AR DIDI

6. AMADER CHHOTO NADI

7. SAILO ELO KOI

8. DINE HOI EKMOTO

9. ESO SEO GOURI ESO

10. MOTA KENDO BAG

11. BASHGACHHE BANDOR

12. KATODIN BHABE PHUL

13. KUMOR PARAR GORUR GARI

14. BORSHA NEMECHHE

15. OIKHANE MA PUKUR PARE

16. USHRI NADIR JHARNA

17. BRISTI NAMLO DEKHI

18. SEDIN BHORE DEKHI UTHE

19. SRISHKE BOLO

20. ETO RATE DORJAY

21. EKDIN RETE AMI

22. GUPTIPARAR BISWAMBHAR BABU

23. BHULURAM SARMA

24. UDHABAV MONDAL

25. ANJANA NADI TIRE

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00