BRC-CD-285 TOMAR BANSHI BAAJE

BRC-CD-285            TOMAR BANSHI BAAJE

TOMAR BANSHI BAAJE

SUNANDAN (CHORUS)

 

1. SUNDAR BAHE ANANDA -  MANDANIL

2. ANDHAKARER UTSA HOTE

3. MAHARAJ E KI SAJE ELE

4. BHENGE MOR GHARER CHABI

5. BIDHIR BANDHAN KATBE TUMI

6. GANGULI MOR SAIBALERI DAL

7. AJANA KHANIR NUTAN MONIR

8. GAN AMAR JAI VESE JAI

9. AAN GO TORA KAR KI ACHE

10. AJI DAKHIN DUAR KHOLA

11. JE AMI OI BHESE CHALE

12. AMAR JIRNA PATA JABAR BELAI

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

 

Price: INR 150.00