BRC-CD-275 ARUN ALOR SWARNARENU

BRC-CD-275           ARUN ALOR SWARNARENU

ARUN ALOR SWARNARENU

 

MADHURI (CHORUS)

 

1. PRATHAM JUGER UDAYDIGANGANE

2. JARA KOTHA DIYE TOMAR KOTHA BOLE

3. PRATHAM ADI TABO SAKTI

4. KANNAHANSHIR DOL DOLANO

5. SAKALKALUSATAMASAHAR

6. JOY TABO BICHITRA ANANDA

7. KON ALOTE PRANER

8. JAG JAG RE JAG SANGEET

9. PREMANANDE RAKHO PURNA

10. SUKH HIN NISHIDIN PARADHIN HOYE

11. APON HOTE BAHIR HOE

12. JANI GO DIN JABE

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00