BRC-CD-273 ASHIM AAKASHE

BRC-CD-273         ASHIM AAKASHE

ASHIM AAKASHE

ANANDADHWANI (CHORUS)

 

 

1. ASHIM AKASHE AGANNYA KIRON

2. AKASH BHORA SURYA TARA

3. AMAR MUKTI ALOY ALOY

4. AKASH JURE SUNINU OI BAJE

5. AKASH TALE DALE DALE

6. NIL AKASHER KONE KONE

7. AKASH AMAY VORLO ALOY

8. MAHABISWE MAHAKASHE4

9. AKASHE DUI HATE PREM BILAI

10. AKASH HOTE AKASHPOTHE

11. AMRA DUR AKASHER NESHAY MATAL

12. TOMAR EI MADHURI CHHAPIYE AKASH

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00