BRC-CD-234 RABINDRASANGEET DARSHIKA

BRC-CD-234         RABINDRASANGEET DARSHIKA

RABINDRASANGEET DARSHIKA

MANOJ, MONISHA, ABHIRUP GUHATAKURTA

 

 

1. AJI MAMO MANO CHAHE

2. NILANJANCHAYA

3. KE JAY AMRITADHAMJATRI

4. AMI TAREI KHUJE BERAI

5. E PAROBASE RABE KE HAI

6. KRISHNAKOLI AMI

7. AMRITER SAGORE

8. KE BASILE AJI

9. DUBI AMRITAPATHARE

10. A BHARATE RAKHO NITYA

11. JAGATE TUMI RAJA

12. TUMI KICHU DIYE JAO

13. OI POHAILO

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00