BRC-CD-228 RABINDRASANGEET DARSHIKA

BRC-CD-228        RABINDRASANGEET DARSHIKA

RABINDRASANGEET DARSHIKA

PRABUDDHA RAHA

 

 

1. NAYANO VASILO JALE

2. DHWANILO AHAWAN

3. CHOK JE OTHER CHUTE CHALE GO

4. NITYA TOMAR JE FUL FOTE

5. PRANE GAN NAI

6. SHYAMAL CHAYA NAIBA GELE

7. MANOMOHAN GAHAN JAMINISESHE

8. PRABHU AMAR PRIYA AMAR

9. SARAT ALOR KAMALBANE

10. TOMAR PREME DHANYA KARA JARE

11. DANRAO AMAR ANKHIR AGGE

12. HRIDOYER E KUL, O KUL, DU KUL

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00