BRC-CD-212 SAPARPAN (PART-II)

BRC-CD-212          SAPARPAN (PART-II)

SAPARPAN (PART-II)

RAMA MONDAL, SWASTIK MUKHOPADHYAY, TARIT CHOWDHURY, RITU GUHA, SREERADHA BANDYOPADHYAY, SRABANI SEN, MANOJ MURALI NAYAR, SRIKANTA ACHARYA, PURBA DUM

 

1. AMAR SAKAL KANTA

2. NIVRITA PRANER DEBOTA

3. OI POHAILO

4. JAGATE ANANDA JAGGAY

5. DEWA NEWA PHIRIE DEWA

6. HE NIKHILOVARDHARON

7. A KI LABONNYE PURNA PRAN

8. AMI KAN PETE ROI

9. HAR MANALE GO

10. MEGH BOLECHE JABO JABO

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00