BRC-CD-210 RABIRAGE

BRC-CD-210          RABIRAGE

RABIRAGE

MANOJ & MANISHA

 

 

1. AJU BAHAT SUGANDH (RAGA -BAHAR)

2. AJI BOHICHHE BASANTPABAN

 

3. PRACHANDA GARJAN (RAGA -BHUPALI)

4. PRACHANDA GARJANE ASILO

 

5. PRABALDALAMEGH (RAGA-MEGH)

6. TIMIRAMOY NIBIR NISA

 

7. AJI SHYAM MOHAN (RAGA-KHAMBAJ)

8. TOMARI GEHE PALICHHA SNEHE

 

9. DARADIM DARADIM (RAGA-NATMALLHAR)

10. SUKHHIN NISIDIN

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00