BRC-CD-124 ROBIR KATHA KOBIR GAANE

BRC-CD-124        ROBIR KATHA KOBIR GAANE

ROBIR KATHA KOBIR GAAN

SONG

 CHANDRABOLI  RUDRA

RECITATION

PAPIYA  ADHIKARY

 

 

1. CHOKHER ALOY

2. OGO NADI APON BEGE

3. AMAR MALLIKABONE

4. TUI FELE ESECHIS KARE

5. JHAR JHAR BARISE

6. MANO MOR MEGHER SANGI

7. JE RATE MOR DUARGULI

8. AI KATHATI MONE REKHO

 

 

9. GAANER SAJI…

10. PRABAHINI…

11. ACHIRE BASANTA HAY ELO (UTSARGO)

12. JE POTH DIYE CHOLE…

13. NABABARSHA (2TI STABAK)

14. NABABARSHA (2TI STABAK)

15. ANTARHITA (PURABI)

16. JABAR DINE EI KATHATI

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00