BRC-CD-111 UTSAB

BRC-CD-111        UTSAB

UTSAB

SRAIKANTO ACHARYA, INDRANI SEN, SRABANI SEN, MANOJ, MANISA, JAYATI CHAKRABORTY

 

 

1. HE NUTAN

2. SABARE KARI AHABAN

3. EKHON AR DERI NOY

4. JE TARANI KHANI

5. MORA SOTYAER PARE MON

6. SAFOL KARO HE PRABHU

7. HAI HAI HAI DIN CHALI JAY

8. MADHUR MADHUR DHWANI BAJE

9. OI MAHAMANAB ASE

10. SAMUKHE SANTIPARABAR

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00