BRC-CD-096 FIRIYA JADI SE AASE

BRC-CD-096        FIRIYA JADI SE AASE

FIRIYA JADI SE AASE

-

KABERI GUPTA

 

 

 

1. JAGO JOGOMAYA

2. GAGANE KRISNA MEGH DOLE

3. SURE O BANIR MALA

4. TUMI ELE KOI

5. FIRIA JADI SE AASE

6. NISI NIJHUM

7. A KON MADHUR

8. MONER RANG LEGECHE

9. A KI SURE

10. PRIYO EMON RAAT

 

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

 

Price: INR 150.00