BRC-CD-066 LAKKHICHARAR DAL

BRC-CD-066         LAKKHICHARAR DAL

LAKKHICHHARAR DAL

-

CHILD ARTISTS

 

 

1. AMRA LAKKHICHHARAR DAL

2. HARE RE RE RE RE

3. AMRA CHITRO ATI BICHITRO

4. BHALO MANUSH NAI RE MORA

5. AMI MARER SAGAR PARI DEBO

6. ALO AMAR ALO OGO

7. ANANDERI SAGAR HOTE

8. JINI SAKOL KAJER KAJI

9. KANTABONOBIHARINI SURKANA DEBI

10. PAYE PORI SON BHAI GAIYE

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00