BRC-CD-232 POTH HARALAM DURBADOLER POTHE

BRC-CD-232          POTH HARALAM DURBADOLER POTHE

POTH HARALAM DURBADOLER POTHE

SUJOY RAY CHOWDHURY

 

 

1. SESH RATE KHAMARER PASE

2. BOKUL BAGAN

3. SATKAR GANTHA

4. BIBRITI

5. SNAN

6. PRITIBHOJ

7. SWAIRINI

8. NUN

9. DHUNI

10. BHOW

11. PALASH O PALASH

12. DANA

13. ALO

14. UPASANGHAR

15. JHAUPATAKE RUGNO KABIR CHITHI

16. EAI MALONCHE

17. BOSANTO UTSAB

18. JANMODINER KABITA

19. ISWAR AR PREMIKER SANGLAP

20. MEGHBALIKAR JONNO RUPKATHA

21. MA AR MEYETI

22. MA NISHAD

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00